N.S (Inch) O.D (mm) 5S 10S 10 20 30 STD 40S 40 XS 80S 80 100 120 140 160 XXS 1/8 10.3 1.24 1.73 1.73 1.73 1/8 10.3 0.28 0.37 0.36 0.37 1/4 13.7 1.65 2.24 2.24 2.24 3.02 1/4 …

Thông tin giải bóng đá tứ hùng tranh cúp Ban Khảo Sát-2023 Đội 1 Nguyễn Đức Bình ( GĐ KT) Nguyễn Khắc Thanh Nguyễn Hữu Trường Nguyễn Hữu Tuấn Trương Tấn Lợi Dương Đăng Cường Cao Minh Cường Nguyễn Khắc …

Chứng chỉ cá nhân phục vụ công tác lập báo cáo khảo sát CTB: Chứng chỉ NDT Chứng chỉ Kết cấu Chứng chỉ Topside Chứng chỉ khác

Kích vào để sử dụng: Biểu danh mục quản trị công việc khảo sát ISP-13 Kích vào để sử dụng: Biếu đánh giá nhân viên ISP-17 Kích vào để sử dụng: Biểu tự đánh giá thu hoạch bản thân ISP-18 …