Địa chỉ: Ban khảo sát công trình biển- Xí nghiệp xây lắp Vietsovpetro, Số 67 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Điện thoại: +84643839872 & +84643838662