Chúng tôi hợp tác với :

Trước khi đăng ký nghỉ bù/ phép:

  • Cán bộ cnv phải đảm bảo rằng thời gian nghỉ bù/ nghỉ phép vẫn còn
  • Đảm bảo công việc nghỉ bù/ nghỉ phép theo quy định- quy chế của VSP
  • Đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình nghỉ phép